Home > info

Kes ja mis?


Tõnis ja Marlen on kaks in­imest, kes tegel­evad iga­su­g­uste er­inevate loomin­guliste pro­duk­tide toot­misega. Põhiliselt võib meie tege­vust nimetada ku­jun­damiseks või ku­jun­dite loomiseks. Või­bolla ka di­s­ainiks, aga see on ehk liiga tehnokraatlik, töös­tuslik väl­jend. Me ise peame end kun­st­nikeks. Ehk siis meie mõistes in­imesteks, kes ük­skõik mida tehes üri­tavad sinna hinge sisse puhuda - luua.

Ti­htilugu ei sobi meile poes ol­evad tooted ja me peame en­dale ise asjad ku­jun­dama. Er­inevaid ob­jekte ja asju vaa­dates küsime me: "Miks nad sel­lised on?". Üh­esõ­naga see on nagu midagi pi­deva maailma loomise sar­nast. Kuna meie tege­vuse am­pluaa on üsna suur võib meie käest tel­lida väga er­inevaid asju. Kasvõi näiteks graafilise di­s­aini vald­konda jää­vaid asju (logo, bän­nerit, trükist, netilehte) või puredat kunsti (maali, joon­is­tust, fotot, mõnda ob­jekti) või näiteks kun­stilist tar­beeset (tekki, patja, raa­matut, käsitöökaarti vms). Mõningad meie loodud asjad on ka siin samas lehel ül­eval. Tule­vikus üri­tame siia tek­i­tada ka mingisu­guse väikese poe kust saab meile sahtlin­urka ko­gunenud kun­stitööd oman­dada.

tonis[at]tm.ee
marlen[at]tm.ee